job-offer

Senior React Developer

Job Summary

What do we do and who are we looking for?

Our team is working on a new modern GUI interface project, developed in React, as a single page application with an emphasis on responsiveness. Currently we have finished dashboards, reports and their scheduling, and topological network maps, and we are getting ready for the data analysis part.

The application is built using react-scripts, which we have specifically in version 4 and thus the version of React we have is 17. However, since the project has been running for some time, we will also encounter older writing of components in classes, so experience with such components is welcome. For storing local data we use react-context, and for storing data from the API we use Redux (version 4), on top of which we have built our own system to work with data collections (caching, data retrieval, etc).

For styling we use css-in-js technology, specifically the styled-components library.

For working with charts we use canvas and the d3 library.

At the moment, other teams are gradually getting involved in the creation of the new GUI, so we need to train them. At the same time we are planning more projects and connecting them using micro frontends.

We need help with development in react, designing new parts, improving already written parts. Also with training other colleagues and overall supervision of development in React.

We are therefore looking for a colleague with enough knowledge and experience who likes to think, is not afraid of work and is willing to help others.

What do we expect from you?

 • Excellent knowledge of javascript, typescript and React (also knowledge of components in classes), at least 4 years of experience.
 • Knowledge of Redux and React context api.
 • Knowledge of working with GIT.
 • Experience in designing projects based on React.
 • Experience in mentoring
 • Knowledge of technical English (reading, writing documentation).

What will be an advantage?

 • Knowledge of backend technologies (PHP, Postgres).
 • Overview in related javascript technologies such as Node.js, Webpack, Babel, Yarn, micro frontends, etc.

What do we offer?

 • Fine colleagues and a pleasant working environment.
 • Room for personal development and professional growth.
 • Work in a company whose technology solutions are used by companies all over the world.
 • Flexible working hours.
 • And, of course, company benefits such as a meal allowance, language courses, Multisport card and more.

___________________________________________________________
Co děláme a koho hledáme?

V našem týmu pracujeme na projektu nového moderního GUI rozhraní, které je vyvíjeno v Reactu, jako single page aplikace s důrazem na responzivitu. Momentálně máme hotové dashboardy, reporty a jejich plánování a topologické síťové mapy a chystáme se na část určenou pro analýzu dat.

Aplikace je vytvořena pomocí react-scripts, které máme konkrétně ve verzi 4 a tedy verzi Reactu máme 17. Jelikož ale projekt běží už nějakou dobu, setkáme se tu i se starším zápisem komponent ve třídách, tedy zkušenost s takovými komponentami je vítána. Pro ukládání lokálních dat využíváme react-context a pro ukládání dat z API využíváme Redux (verze 4), nad kterým máme postaveny náš vlastní system, pro práci s kolekcemi dat (cache, získávání dat apod.).

Pro stylování využíváme technologie css-in-js, konkrétně knihovnu styled-components.

Pro práci s grafy využíváme canvas a d3 knihovnu.

Momentálně se do vytváření nového GUI postupně zapojují i ostatní týmy a je tedy potřeba je zaučit. Zároveň plánujeme více dalších projektů a jejich propojení za pomocí mikrofrontendů.

Potřebujeme pomoci s vývojem v reactu, návrhem nových částí, s vylepšováním již napsaných částí. Také se zaučením ostatních kolegů a celkově s dohledem na vývoj v Reactu.

Hledáme proto kolegu/kolegyni s dostatkem znalostí a zkušeností, kteří rádi přemýšlí, práce se nebojí a jsou ochotni vypomoci i ostatním.

Co byste měli umět

 • Výborná znalost javascriptu, typescriptu a Reactu (znalost i komponent ve třídách), alespoň 4 roky zkušeností.
 • Znalost Redux a React context api.
 • Znalost práce s GITem.
 • Zkušenosti s návrhem projektů založených na Reactu.
 • Zkušenosti s mentoringem
 • Znalost technické angličtiny (čtení, psaní dokumentace).

Co bude výhodou?

 • Znalost backendových technologií (PHP, Postgres).
 • Přehled v souvisejících javascriptových technologiích, jako jsou Node.js, Webpack, Babel, Yarn, mikrofrontendů apod.

Co vám nabízíme?

 • Fajn kolegy a příjemné pracovní prostředí.
 • Prostor pro osobní rozvoj a profesní růst.
 • Práci ve firmě, jejíž technologické řešení používají firmy po celém světě.
 • Flexibilní pracovní dobu.
 • A samozřejmě firemní benefity jako stravenkový paušál, jazykové kurzy, příspěvek na Multisport kartu a další.

 

Together,
We Make Progress

Progress is an inclusive workplace where opportunities to succeed are available to everyone. As a multicultural company serving a global community, we encourage a wide range of points of view and celebrate our diverse backgrounds. Our unique combination of perspectives inspires innovation, connects us to our customers and positively affects our communities. It is only by working together and learning from each other that we make Progress. Join us!

View all open positions
together_image-2x