job-offer

Senior DevOps Engineer

Job Summary

We're looking for an experienced colleague to join our DevOps team who has experience with internal and process automation in software development, can support developers and help them find ways to be more efficient through automation.

We would welcome you to enjoy developing technically younger colleagues in the team (internal workshops, conference tips, etc.).

What we need help with

 • Dockerization of the environment for creating modular parts of products.
 • Artifactory integration across CI/CD.
 • Increasing visibility to accelerate incident response MTTR.
 • And many more:-)


What do we expect from you?

 • You can look for appropriate tools to solve the above problems, or create them yourself if you can't find them.
 • You are an open mind, able to listen and communicate and then present the solution found and find a common path.
 • Self-initiative - not just waiting for outside suggestions, but looking for places where you can help yourself.
 • Responsibility for legacy systems too, with a view to replacing them with new technology and aligning across teams.

Something we can't do without, unfortunately.

 • A good knowledge of Linux and Python.
 • Experience with GitLab maintenance, CI/CD pipeline creation.
 • Knowledge of Docker and Docker-compose.
 • English - spoken and written, some colleagues are abroad.
 • Interest in modern technologies.
 • Positive approach to problem solving, good communication skills.


What will be an advantage

 • Experience with VMware (incl. API), Jenkins (incl. scripting) or Terraform, or similar technologies.
 • Interest in the area of security.


What you can expect from us

 • Working in a company that has a technologically interesting and most importantly useful products,
 • an informal working environment open to new ideas and discussion,
 • colleagues always willing to give advice and help,
 • room for personal development and professional growth,
 • flexible working hours,
 • benefits program.
___________________________________________________________

Do našeho DevOps týmu hledáme zkušeného kolegu (nebo kolegyni), který(á) má zkušenosti s interní a procesní automatizací v softwarovém vývoji, dokáže být oporou vývojářům a pomůže jim hledat cesty, jak být ještě efektivnější prostřednictvím automatizace.

Uvítáme, když Vás bude bavit rozvíjet po technické stránce i mladší kolegy v týmu (interní workshopy, tipy na konference, atd.)

S čím potřebujeme pomoct

 • Dockerizace prostředí pro tvorbu modulárních částí produktů.
 • Integrace Artifactory napříč CI/CD.
 • Zvýšení visibility pro zrychlení incident response MTTR.
 • A mnohé další:-)

Co od vás očekáváme?

 • Dokážete hledat vhodné nástroje k řešení výše uvedených problémů, příp. je sám(a) vytvořit, pokud je nenaleznete.
 • Jste hlava otevřená, schopná naslouchat a komunikovat a následně prezentovat nalezené řešení a nalézat společnou cestu.
 • Vlastní iniciativu - nečekat jen na podněty zvenčí, ale sám hledat místa, kde může pomoci.
 • Odpovědnost i za starší systémy, s výhledem na jejich náhradu novou technologií a sjednocení napříč týmy.

Bez čeho to u nás bohužel nepůjde

 • Dobrou znalost Linuxu a Pythonu.
 • Zkušenosti se správou GitLabu, tvorbou CI/CD pipeline.
 • Znalost Docker a Docker-compose.
 • Angličtiny - mluvená i psaná, část kolegů je v zahraničí.
 • Zájem o moderní technologie.
 • Pozitivní přístup k řešení problémů, dobré komunikační schopnosti.

Co bude výhodou

 • Zkušenosti s VMware (vč. API), Jenkins (vč. skriptování) nebo Terraform, příp. podobnými technologiemi.
 • Zájem o oblast security.

Co můžete čekat od nás

 • Práci ve firmě, která má technologicky zajímavý a hlavně užitečný produkt,
 • neformální pracovní prostředí přístupné novým nápadům a diskuzi,
 • kolegy vždy ochotné poradit a pomoct,
 • prostor pro osobní rozvoj a profesní růst,
 • pružnou pracovní dobu,
 • benefitní program.

Together,
We Make Progress

Progress is an inclusive workplace where opportunities to succeed are available to everyone. As a multicultural company serving a global community, we encourage a wide range of points of view and celebrate our diverse backgrounds. Our unique combination of perspectives inspires innovation, connects us to our customers and positively affects our communities. It is only by working together and learning from each other that we make Progress. Join us!

View all open positions
together_image-2x